Om Hanåsa Sågverk

Hanåsa Sågverk är ett familjeägt företag i tredje generationen som ägs och drivs av familjen Carlsson.

Vår ambition är att i första hand tillgodose våra kunders behov och önskemål vad gäller kvaliteter och dimensioner. Det vill säga att vi sågar, sorterar och torkar efter önskemål.

Hanåsa Sågverk har anor från tidigt 1900-tal då sågen var ambulerande och virket sågades med ångmaskin. 1951 byggdes det permanenta sågverket i Hanåsa där det ligger än idag.

Med hjälp av duktiga entrepenörer ombesörjer vi hela kedjan från skog till sågverk.
Stocken sågas i en bandsågsgrupp med 4 blad, bräderna kantas sedan i ett automatkantverk.
Allt virke torkas i kammartorkar som är certifierade. Årsproduktionen är ca 20000m3 sågat virke och då enbart furu.
Vi utnyttjar den fina furan som finns i området, som är känd långt ner i mellanöstern och nordafrika. Våra råvaror anskaffas normalt inom en radie av 50km från sågverket.

Vi tar tillvara på skogens resurser på ett för naturen skonsamt sätt och genom effektiv logistik minimerar vi även antalet transporter. Vi källsorterar vårt avfall och är självförsörjande på bränsle till uppvärmning av torkar och såghus.

Hanåsa Sågverks virke i de finare kvaliterna är ypperliga för snickeri, möbel, inredning och inom listindustrin.

För detta ändamål har vi en speciell klyvlinje enbart för att tillgodose snickerier med specialdimensioner i högsta kvalite.

Vi säljer både i Sverige och utomlands. Exportandelen varierar mellan 40-60%.
De länder som mest efterfrågar våra produkter är Danmark, Norge, Finland, Polen, England, Tyskland, Belgien, Italien, Grekland, Spanien, Marocko, Algeriet, Libyen, Tunisien, Egypten, Sudan, Yemen, Saudiarabien, Pakistan Indonesien, Malaysia,Singapore och Kina.

Eftersom vi är en mindre aktör i branchen så kan vi tillgodose de kunder som har speciella önskemål vad gäller dimensioner, kvaliteter och volymer.

Detta ger ett mervärde för kunden, oss, och framförallt skogsägaren som ju är den allra viktigaste för oss. Vi anser att det är bra om leverantören av den fina råvaran är medveten om att vi tar vara på råvaran från hans skog på bästa sätt. Och det gör vi!

Välkommen till dialog och framförallt till affärer både, kunder och leverantörer!

Vår miljöpolicy
Hanåsa Sågverk skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’s (C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Hanåsa Sågverk skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.